Mevzuatlar.Net

5553 sayili tohumculuk kanununa tabi̇ tohumluk çeşi̇tleri̇ hakkinda tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 12.07.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26580

TEBLİĞNO: 2007/33

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 31/10/2006 tarihli Tohumculuk Kanunu çerçevesinde tescil edilen, üretim izni verilen ve üretilecek bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 5553 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tescilli çeşitler

MADDE 3 – (1) 5553 sayılı Kanun uyarınca tescil edilen tohumluk çeşitleri, bu Tebliğin ekinde verilen listenin 1 no’lu sütununda gösterilmiştir.

Üretim izinli çeşitler

MADDE 4 – (1) Tescil Komitesi tarafından üretim izni verilen tohumluk çeşitleri, bu Tebliğin ekinde verilen listenin 2 no’lu sütununda gösterilmiştir.

Üretilecek tohumluk çeşitleri

MADDE 5 – (1) Elit, orijinal, anaç ve sertifikalı tohumluklar sadece bu Tebliğin ekinde yer alan listedeki tohumluk çeşitlerinden üretilebilir.

(2) Bu maddeye göre üretilen tohumlukların Bakanlıktan olumlu rapor alınmadan satılması ve dağıtılması yasaktır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 12/8/2006 tarih ve 26257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/41 no’lu Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.11441.pdf (365.6 KB)