Mevzuatlar.Net

Türk gıda kodeksi̇ fermente süt ürünleri̇ tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 16.02.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27143

TEBLİĞ NO: 2009/25

Amaç
MADDE1 – (1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini,ambalajlanmasını,
muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasınısağlamak için ürün özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE2 – (1) Bu Tebliğ fermente süt ürünlerini, konsantre fermente süt ürünlerini, ısıl işlemgörmüş fermente süt ürünlerini ve bu ürünleri bazalan kompozit süt
ürünlerini kapsar.
Dayanak
MADDE3 – (1) Bu Tebliğ, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılıGıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü
Hakkında Kanun’un 7 nci ve 8 incimaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE4 – (1) Bu Tebliğ’ de geçen;
a) Fermente süt ürünü: Sütün uygun mikroorganizmalar tarafından fermentasyonu ile pHdeğerinin koagülasyona yolaçacak veya açmayacak şekilde düşürülmesi
sonucu oluşan ve içermesi gereken mikroorganizmaları yeterlisayıda,canlı ve aktif olarak bulunduran süt ürününü,
b) Yoğurt: Fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus’ un simbiyotik kültürlerinin kullanıldığı
fermente süt ürününü,
c) Asidofiluslu süt: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus acidophilus kültürünün kullanıldığı fermente süt ürününü,
ç) Kefir: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus kefiri, Leuconostoc, Lactococcus ve Acetobactercinslerinin değişik suşları ile laktozu fermente eden
(Kluyveromyces marxianus) ve etmeyen mayaları (Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae ve Saccharomyces exiguus) içeren starter kültürler ya da kefir
tanelerinin kullanıldığı fermente süt ürününü,
d) Kımız: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus ve Kluyveromyces marxianus kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürününü,
e) Ayran:Yoğurda su katılarak veya kuru maddesiayarlanan süte Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus’ un kültürleri katılarak
hazırlanan fermente süt ürününü,
f) Konsantre fermente süt ürünleri: Protein oranı fermentasyondan önce veya sonra en az%5,6 oranına yükseltilmiş süzme yoğurt veya torba yoğurdu, kış yoğurdu,
labneh, tuzlu yoğurt, kurut gibi fermente süt ürünlerini,
g) Toz/kurutulmuş fermente süt ürünleri:Nemoranı %5’in altında olan yoğurt tozu gibi fermente süt ürünlerini,
ğ) Çeşnili fermente süt ürünleri:Ağırlıkça en fazla %50’si kadarşeker ve/veya tatlandırıcı, meyve ve sebzeler ve bunların suları, püreleri, pulpları ve bunlardan üretilen
preparatlar ve konserveler, tahıllar, bal,çikolata, sert kabuklu yemişler, kahve, baharat ve diğer taklit ve tağşişe neden olmayan lezzet verici gıdalar gibisüt bazlı
olmayan bileşenler içeren kompozit süt ürününü,
h) Fermentasyon sonrası ısıl işlemgörmüş fermente süt ürünü: Fermentasyonu ısıl işlemle durdurulmuş süt ürününü,
ifade eder.
Hammadde ve ürün özellikleri
MADDE5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki fermente süt ürünlerinin özellikleriaşağıda verilmiştir:
a) Fermente süt ürünlerinin üretiminde mevzuata uygun süt ve/veya süt ürünü kullanılmalıdır.
b) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerde rekonstitüsyon ve rekombinasyon işleminde, mevzuata uygun içme suyu kullanılmalıdır.
c) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler; kendilerine has tat, koku ve yapıya sahip olmalıdır.
ç) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerin üretiminde bu Tebliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen starter kültürlere ilave olarak diğerstarter kültürler
ve/veya yan kültürlerde kullanılabilir.
d) Sadece fermentasyon sonrası ısıl işlemgörmüş fermente süt ürünlerinde ve çeşnili fermente süt ürünlerinde jelatin ve nişasta kullanılabilir.
e) Yoğurt ve ayran Ek–1’ de yeralan yağ oranlarına uygun olmalıdır.
f) Fermente süt ürünlerispesifikmikroorganizmaları raf ömrü sonuna kadarcanlı,aktif ve Ek–2’ de belirtilen sayıda içermelidir. Ancak fermentasyon sonrası ısıl işlem
görmüş fermente süt ürünlerinde bu hükümaranmaz.
g) Ek–2’ de yeralan spesifikmikroorganizmalarıcanlı,aktif ve belirtilen sayıda sağlamayan fermentasyon sonrası ısıl işlemgörmüş fermente süt ürünlerispesifik ürün
tanımlarıyla adlandırılamaz.
ğ) Konsantre fermente süt ürünleri hariç olmak üzere fermente süt ürünlerinin üretiminde fermentasyondan sonra serumuzaklaştırılamaz.
h) Meyveli yoğurtlarda meyve miktarıen az% 6 olmalıdır. Ancak; meyve suyunda sitrik asit cinsinden ağırlıkça en az% 2,5 oranında titre edilebilirasit bulunduranmeyveler ve tropikmeyve ilaveli yoğurtlarda bu oran en az% 2 olmalıdır.
ı) Ayran ve tuzlu yoğurt en fazla % 1 oranında tuziçerebilir.
i) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere süt yağı haricinde yağ bileşeni ilave edilemez. Ancak çeşnili fermente süt ürünlerinde içerdiğiçeşnimaddesine bağlı olarak eser
miktarda süt yağı dışında yağ bulunabilir.
j) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait diğer özellikler Ek-2’de verilmiştir.
Katkı maddeleri
MADDE6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerde kullanılan katkımaddeleri, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan TürkGıda KodeksiGıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği, 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan TürkGıda Kodeksi-Gıda Maddelerinde Kullanılan
Tatlandırıcılar Tebliği ve 22/5/2008 tarihli ve 26883 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan TürkGıda Kodeksi-Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar DışındakiGıda Katkı
Maddeleri Tebliği’nde yeralan hükümlere uygun olmalıdır.
Aroma maddeleri
MADDE7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerde TürkGıda KodeksiYönetmeliği’nin Gıda Aroma Maddeleri bölümüne uygun doğal ve/veya doğala özdeş
aroma maddeleri kullanılabilir.
Bulaşanlar
MADDE8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünler 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan TürkGıda KodeksiGıda Maddelerinde
Bulaşanların MaksimumLimitleriHakkında Tebliğ’de yeralan hükümlere uygun olmalıdır.
Pestisit kalıntıları
MADDE9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerdeki pestisit kalıntımiktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951mükerrersayılı ResmîGazete’de yayımlanan TürkGıda
KodeksiGıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin MaksimumKalıntı Limitleri Tebliği’nde yeralan hükümlere uygun olmalıdır.
Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
MADDE10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Türk
Gıda KodeksiHayvansalKökenliGıdalarda Veteriner İlaçlarıMaksimumKalıntı Limitleri Tebliği’nde yeralan hükümlere uygun olmalıdır.
Hijyen
MADDE11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünler TürkGıda KodeksiYönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yeralan genel kurallara uygun olarak
üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak; Ek-3’de yeralan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalıdır.
İşyeri özellikleri
MADDE12 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten işyerleri, TürkGıda KodeksiYönetmeliği’nin Gıda MaddeleriÜreten İşyerlerinin TaşımasıGereken Özellikler
bölümünde yeralan genel kurallara uygun olmalıdır.
Ambalajlama,etiketleme ve işaretleme
MADDE13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünler; TürkGıda KodeksiYönetmeliği’nin Ambalajlama – Etiketleme ve İşaretleme Bölümünde ve 25/8/2002 tarihli
ve 24857 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan TürkGıda KodeksiGıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde yeralan
hükümlere uygun olmalıdır. Bu kurallara ek olarak;
a) Fermentasyondan sonra ısıl işlemgörmüş fermente süt ürünleri“Isıl İşlemGörmüş Fermente Süt Ürünü” olarak adlandırılır.
b) Çeşnili fermente süt ürünlerine eklenen çeşnimaddesinin adıspesifik ürün ismi ile birlikte çilekli yoğurt, naneliayran gibi kullanılmalıdır.
c) Sadece aroma maddeleri kullanılarak üretilmiş olan fermente süt ürünlerinde kullanılan aroma maddesinin adıspesifik ürün ismi ile birlikte kullanılmalıdır.
ç) Üretiminde şeker ve/veya tatlandırıcı kullanılarak üretilen ürünlerde “şeker ilave edilmiştir” veya “…ile tatlandırılmıştır” veya “şeker ilave edilmiş ve …ile
tatlandırılmıştır” ifadesi ürün ismi ile aynı yüzde ve okunabilecek büyüklükte etikette yeralmalıdır.
d) Çeşnili fermente süt ürünleri hariç olmak üzere; TürkGıda KodeksiGıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde
Besin Öğeleri ile İlgili Beyan Tablosunda yeralan yağ bileşenine ilişkin beyanlar yoğurt ve ayran için geçerli değildir. Yoğurt ve ayran yağ içeriği yönünden Ek-1’de
yeralan sınıfa göre adlandırılmalıdır.
e) Süt yağı içeriği %1,5’dan daha düşük olan yoğurtlar ve süt yağı içeriği % 0,8’den daha düşük olan ayranlar için “yağıazaltılmış” veya benzeri ifadeler kullanılabilir.
f) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerin içerdiğisüt yağımiktarı kütle veya hacmin yüzdesi olarak etiketin ön yüzünde kolay görülebilir yer ve boyutta
belirtilmelidir.
g) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerin içerdiği protein miktarı“% ….” olarak etiketin ön yüzünde kolay görülebilir yer ve boyutta belirtilmelidir.
ğ) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerin üretiminde kullanılan homojenizasyon, kaymak oluşturma gibi bazı işlemler ürün adı ile birlikte kullanılır.
h) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde yüz kullanıldığı üretimlerde sütün ait olduğu hayvan türü ürün adı ile birlikte kullanılabilir.
Taşıma ve depolama
MADDE14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerin taşınması ve depolanması, TürkGıda KodeksiYönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması
bölümünde yeralan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve 19109 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan 3285 sayılıHayvan Sağlığı ve ZabıtasıKanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109
sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve ZabıtasıYönetmeliği’ne uygun olmalıdır.Numune alma ve analiz yöntemleri
MADDE15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünlerden TürkGıda KodeksiYönetmeliği’nin Numune Alma ve AnalizMetotları bölümünde belirtilen kurallara
uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analizmetotları uygulanacaktır.
Tescil ve denetim
MADDE16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yeralan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetimsırasında bu Tebliğ hükümlerine
uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılıGıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, Tarımve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE17 – (1) Bu Tebliğ ile 3/9/2001 tarihli ve 24512 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan TürkGıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyumzorunluluğu
GEÇİCİMADDE1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu
Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Ancak bu Tebliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
uygulanmasına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on sekizinciayın sonunda başlanılacaktır.
Yürürlük
MADDE18 – (1) Bu Tebliğ yayımtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarımve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.12872-ek.docx (18.0 KB)