Mevzuatlar.Net

Güneydoğu anadolu projesi̇ eylem plani kapsamindaki̇ i̇llerde süt siğirciliği yatirimlarinin desteklenmesi̇ne i̇li̇şki̇n uygulama esaslari tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 20.11.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27412

TEBLİĞ NO: 2009/57
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-25/11/2011-28123)

(1) Bu Tebliğ, üreticilerin, kırsal alanlarda, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50, en fazla 300 baş kapasiteye sahip projeli süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarına, 2009-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 31/10/2009 tarihli ve 27392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15498 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) (Değişik:RG-22/10/2010-27737)(1) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı veya Bakanlığın ithalatına izin verdiği ülkelerden ithal edilen en az üç aylık gebe hayvanı,

ç) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

d) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

e) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il müdürlüğünce uygun bulunarak onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilecek olan icmal cetveli,

f) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

g) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden valilik oluru ile oluşan komisyonu,

ğ) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) İl proje yürütme birimi: Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan en az beş teknik elemandan oluşturulan birimi,

h) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,

ı) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlükçe bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,

i) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,

j) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı ve her yılın ocak ayı içinde genel müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

k) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yatırımların desteklenmesi: Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesi,

m) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

n) (Ek:RG-25/11/2011-28123) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

MADDE 5 – (1) Merkez proje değerlendirme komisyonu;

a) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Genel Müdürlük bünyesinde ilgili bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşur.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkanlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak genel müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, konu uzmanlarına eğitim verilmesini, il ve bölgede kararnamenin ön gördürdüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

(2) İl müdürlüğü;

a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve kararname, tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri genel müdürlüğe gönderir.

(3) İl proje yürütme birimi;

a) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile en az beş kişiden oluşur. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

b) Başvuruların, kararname, tebliğ, uygulama rehberine uygun incelemesini yapar ve İl Proje Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunar.

c) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

d) Yatırımların uygulamasını, kontrol eder, izler ve değerlendirir.

(4) İl proje değerlendirme komisyonu;

a) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinin katılımından oluşur.

b) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe iletilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.

c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı ve sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile ayrıca işletmesinde başvuru öncesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup, eksik kalan bir veya iki yatırımları için başvurusu onaylanan ve yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerde desteklemeden yararlandırılırlar.

Yatırıma başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yılı için, genel müdürlükçe her yılın ocak ayı içinde yayınlanacak olan uygulama rehberinde bulunan yatırımcı ve yatırım hakkındaki bilgilerin yer aldığı başvuru formunda yer alan belgeler ve ön proje ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu il müdürlüğüne başvururlar.

(2) Başvuru sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.

(3) Ancak 2009 yılı için yatırımcının başvuru dilekçeleri ve projeleri il proje değerlendirme komisyonu ve proje yürütme biriminin teşekkülü beklenmeden il müdürlüklerince kabul edilir ve onaylanır.

(4) (Ek:RG-25/11/2011-28123) Başvurular, gerçekleştirildikleri yıl için geçerli olup sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Yatırım konuları ve hibe oranları konuları

MADDE 8 – (1) Tebliğ kapsamında süt sığırcılığı yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarında hibe desteği uygulanır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30 u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak yarı açık sistemli ahırları kapsar.

b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40 ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.

c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40 ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 9 – (1) Yatırımcı, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

(2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkanları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4) Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında ayrılacak yıllık kaynağın % 40’ı 50 baş ile 100 baş arası kapasiteli işletmeler, % 60’ı 100 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için kullandırılır. Kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde bakanlık yetkilidir.

(6) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(7) İnşaatlar hakkında;

a) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar yarı açık sistem olacaktır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun olan süt ineği ahırı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsamalıdır.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) İnşaatların destekleme hesabında projenin onaylandığı yıldaki bayındırlık birim fiyatları esas alınır.

(8) Gebe düveler hakkında;

a) Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşımalıdır.

b) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu veya muhtar onaylı alım satım belgesi) bulunur.

c) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.

ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

e) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.

f) (Ek:RG-22/10/2010-27737) (1) Yatırımcı, satın alacağı damızlık gebe düveleri Bakanlıktan izin almak şartı ile ithal yolu ile de temin edebilir.

(9) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı hakkında;

a) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelişmedeki kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

b) Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

c) Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

ç) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

d) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 10 – (Değişik:RG-25/11/2011-28123)

(1) Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile ek süre verilir. Verilen ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz. Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil 2012 yılının 15 Aralık tarihini geçemez.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödemeleri sonrasında beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, İl müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunlu olduğu yazı ile bildirilir.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular on beş gün içinde proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak listelenir.

(2) İnceleme raporu on beş gün içinde proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla ret edilen başvuruları geliş sırasını esas alarak listeleyerek aylar bazında genel müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dikkate alınarak asıl ve yedek olarak listeler halinde il müdürlüğüne gönderir.

(4) İl müdürlüğü genel müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını yazı ile bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

(3) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş şeklinde, hayvan alımı gerçekleştikten sonrada ikinci hak ediş düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez. Ödemeler ikinci hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(4) Onaylanan proje iki yatırım konusunu içeriyorsa hak edişler etap etap düzenlenebilir.

(5) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(6) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) İnşaat hak edişlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinden en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.

(7) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 14 – (1) Proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il müdürlüğü onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde genel müdürlüğe gönderilir.

(3) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller genel müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 6 ncı maddesi ile GAP Eylem Planı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Yetki, Denetim ve Cezai Hükümler

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

(2) (Değişik:RG-25/11/2011-28123) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(4) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


(1) Bu değişiklik 20/11/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.