Mevzuatlar.Net

Puro ve si̇gari̇llo tekni̇k düzenleme tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 21.09.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28061

TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 1

MADDE 1 – (Değişik:RG-14/11/2014-29175)

(1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen puro ve sigarilloları kapsar.

MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen puro ve sigarilloların Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13444 Puro ve Sigarillo Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

(2) (Ek:RG-14/11/2014-29175) İhraç amacıyla üretilen puro ve sigarillolarda, TS 13444 Puro ve Sigarillo Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Puro ve sigarillo üretici ve ithalatçıları; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce aldıkları ''Piyasaya Arz Uygunluk Belgeleri" veya “İthalat İzinleri” kapsamında ürettikleri ya da ithal ettikleri mamulat çeşitlerini Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle piyasaya arz edebilirler.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 90 (doksan) gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.