Mevzuatlar.Net

Nargi̇leli̇k tütün mamulü tekni̇k düzenleme tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 08.12.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28136

TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 2

Kapsam

MADDE 1 – (Değişik:RG-4/11/2014-29165)

(1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında Tarifler başlığı altında yer verilen nargilelik tütün mamullerini kapsar.

TSE 13445 standardı

MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen nargilelik tütün mamullerinin Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

(2) (Ek:RG-4/11/2014-29165) İhraç amacıyla üretilen nargilelik tütün mamullerinde, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Nargilelik tütün mamulü üreticileri; bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce aldıkları Piyasaya Arz Uygunluk Belgeleri kapsamında ürettikleri mamulat çeşitlerini Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle piyasaya arz edebilirler.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.