Mevzuatlar.Net

Türk gida kodeksi̇ koyulaştirilmiş süt ve süttozlarinin ki̇myasal anali̇zi̇ i̇çi̇n numune alma metotlari tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28163

TEBLİĞ NO: 2012/3

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kısmen veya tamamen suyu uzaklaştırılarak elde edilen koyulaştırılmış süt ve süttozlarının kimyasal analizleri için numune alma metotlarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 87/524/EEC sayılı Koyulaştırılmış Sütlerin Kimyasal Analizleri İçin Numune Alma Metotları hakkında Avrupa Birliği Komisyon Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Koyulaştırılmış süt: Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten veya bu ürünlerin karışımından suyun kısmi olarak uzaklaştırılması ile elde edilen, içine süttozu veya krema katılabilen, şekerli veya şekersiz sıvı ürünü,

b) Süttozu: Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünlerin karışımından suyun uzaklaştırılması ile elde edilen ve son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu katı ürünü,

ifade eder.

Numune alma metotları ve sondalar

MADDE 4 – (1) Koyulaştırılmış süt ürünlerinin kimyasal analizleri için numune alma metotları ve kullanılacak sondalar, EK - I’de yer alan Genel İlkelere uygun olarak aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Koyulaştırılmış yüksek yağlı süt, koyulaştırılmış tam yağlı süt, koyulaştırılmış yarım yağlı süt, koyulaştırılmış yağsız süt, şekerli koyulaştırılmış süt, şekerli koyulaştırılmış yarım yağlı süt, şekerli koyulaştırılmış yağsız sütten numune alma işlemi, EK - II’de yer alan Metot 1’e göre yapılır.

b) Yüksek yağlı süttozu, tam yağlı süttozu, yarım yağlı süttozu, yağsız süttozundan numune alma işlemi, EK - II’de yer alan Metot 2’ye göre yapılır.

c) Kısmen veya tamamen koyulaştırılmış sütlerden numune alma işleminde kullanılan numune alma sondaları, EK - II’de yer alan 2 nci kısma uygun olur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 20/3/2002 tarihli ve 24701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9.5.15747-EK.doc (294 KB)