Mevzuatlar.Net

Türk gıda kodeksi̇ yeni̇lebi̇li̇r kazei̇n ve kazei̇natların ki̇myasal anali̇zi̇ i̇çi̇n numune alma metotları tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28163

TEBLİĞ NO: 2012/6

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yenilebilir kazein ve kazeinatların kimyasal analizleri için numune alma metotlarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 86/424/EEC sayılı Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları hakkında Avrupa Birliği Komisyon Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kazein: Yağsız sütün ana proteininin çökeltilmesi, yıkanması, kurutulması ve öğütülmesi ile elde edilen suda çözünmeyen süt proteinini,

b) Kazeinat: Kazeinlerin işlem yardımcısı maddeler ile nötralize edilerek kurutulması ile elde edilen ürünü,

ifade eder.

Numune alma metotları ve sondalar

MADDE 4 – (1) Numune alma metotları ve kullanılacak sondalar, EK-I’de yer alan Genel İlkeler’e uygun olarak aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Yenilebilir kazein ve kazeinatların kimyasal analizi için numune alma metodu, uygulanışı EK-II’de yer alan birinci kısma göre yapılır.

b) Dökme haldeki yenilebilir kazein ve kazeinatlarda numune alma işleminde kullanılan numune alma sondaları EK-II’de yer alan ikinci kısma uygun olur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 21/3/2002 tarihli ve 24702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatlardan Numune Alma Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9.5.15752-ek.doc (194 KB)