Mevzuatlar.Net

Türk gıda kodeksi̇ gidalarin ai̇t olduğu parti̇yi̇ tanımlayan i̇şaretler veya numaralar hakkinda tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28163

TEBLİĞ NO: 2012/7

Ama ç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ,

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

b) Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Semboller Hakkında 89/396/EEC sayılı Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tan ı mlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıda: Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan gıdaları,

b) Hazır ambalajlı gıda: 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde tanımlanan gıdaları,

c) Parti: Aynı koşullarda üretilen, imal edilen veya ambalajlanan bir gıdanın satış birimleri topluluğunu,

ifade eder.

Temel kurallar

MADDE 4 (1) Ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemez.

(2) Birinci fıkra, aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

a) Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderilen tarımsal ürünlere; üretici birliklerine sevk edilen tarımsal ürünlere; hazırlama veya işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlere,

b) Son tüketiciye satış noktasında; hazır ambalajlı olmayan gıdalarda, satın alan kişinin talebi doğrultusunda paketlenen gıdalarda veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalarda,

c) En geniş yüzeyi 10 cm2 den küçük olan ambalajlarda,

ç) Partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlarda.

Parti i ş aretinin veya numaras ı n ı n belirlenmesi ve bildirimi

MADDE 5 (1) Parti, her seferinde, bahse konu gıdanın üreticisi, imalatçısı veya ambalajlayıcısı veya ithal edilen gıdalar için ülke içindeki ilk satıcısı tarafından belirlenir.

(2) Parti işareti veya numarası, birinci fıkrada bahsedilen işletmecilerden biri veya diğerinin sorumluluğu altında belirlenir ve işaretlenir. Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti işaretinin veya numarasının önünde ‘P’ veya ‘L’ harfi yer alır.

(3) Hazır ambalajlı gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde ‘P’ veya ‘L’ harfi, doğrudan hazır ambalajın üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde yer alır.

(4) Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde ‘P’ veya ‘L’ harfi, paketin veya kabın üzerinde veya bunların olmaması durumunda ilgili ticari belgelerin üzerinde yer alır.

(5) Parti işareti veya numarasının, her durumda, kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde olması sağlanır.

(6) Etiket üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi yer alıyorsa, bu tarihin en azından gün ve ay olarak bu sırayla kodlanmadan belirtilmesi koşuluyla, parti işaretinin veya numarasının gıdanın üzerinde yer almasına gerek yoktur.

İ dari yapt ı r ı m

MADDE 6 (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Y ü r ü rl ü kten kald ı r ı lan tebli ğ

MADDE 7 (1) 6/2/2002 tarihli ve 24663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Y ü r ü rl ü k

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Y ü r ü tme

MADDE 9 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.