Mevzuatlar.Net

Türk gıda kodeksi̇ rejenere selüloz fi̇lmlerden üreti̇lmi̇ş, gida i̇le temas eden madde ve malzemeler tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 19.04.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28269

TEBLİĞ NO: 2012/31

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıda ile temas etmesi amacıyla rejenere selüloz filmlerden üretilmiş madde ve malzemelerin taşıması gereken özellikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Gıda ile temas eden veya etmek üzere üretilmiş ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan son ürünü oluşturan ya da diğer malzemeleri de içeren ürünün bir parçasını oluşturan rejenere selüloz filmleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ, rejenere selülozun sentetik kaplamalarını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine dayanılarak,

b) 2007/42/EC sayılı Gıda Maddeleriyle Temas Etmek Üzere Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler üzerine Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Rejenere selüloz film: Geri dönüşüm yapılmamış odun veya pamuk orijinli rafine selülozdan elde edilen ince tabaka şeklindeki malzemeyi,

ifade eder.

Malzeme özellikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki rejenere selüloz filmlerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan rejenere selüloz filmler aşağıda belirtilen tiplerden birine uygun olur;

  1. Kaplanmamış rejenere selüloz filmler,

  2. Selüloz esaslı kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler veya,

  3. Plastik içeren kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler.

b) (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan rejenere selüloz filmler, yalnızca EK-1 Birinci Bölümünde belirtilen şartlar altında ve aynı ekte yer alan maddeler veya madde grupları kullanılarak üretilir.

c) Teknik gereklilikleri sağlamak için, rejenere selüloz film içine ya da yüzeyine uygun maddeler ilave edilebilir. Rejenere selüloz filmin tek yüzeyi veya her iki yüzeyi kaplanabilir.

ç) (b) bendine istisna olarak, EK-1’de yer alan diğer maddeler de boya ve pigment gibi renklendirme malzemesi ya da yapıştırıcı olarak kullanılabilir ancak bu maddelerden gıdaya, geçerli kılınmış bir yöntem ile belirlenebilen, tespit edilebilir bir düzeyde migrasyonu olamaz.

d) (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan rejenere selüloz filmler; kaplama öncesinde, yalnızca EK-1 Birinci Bölümünde belirtilen şartlar altında ve aynı ekte yer alan maddeler veya madde grupları kullanılarak üretilir. Rejenere selüloz filmlerin kaplamasında kullanılan plastik kaplamalar, 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2005/31)’nin EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6’ sında yer alan şartlar altında ve aynı ekte yer alan maddeler kullanılarak üretilir.

e) (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan rejenere selüloz filmler, (d) bendinde yer alan hükümlere aykırı olmaksızın, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentlerine uygun olur.

f) Rejenere selüloz filmin baskılı yüzeyleri gıda ile temas edemez.

Etiketleme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki selüloz filmlerin etiketlemesinde, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümlerine ilave olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) Özel kullanım koşullarının belirtildiği yerlerde, rejenere selüloz filmden üretilmiş madde ve malzemeler bu özel koşullara göre etiketlenir.

b) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında, gıda ile temas edecek olan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelerin, bu Tebliğ hükümlerini sağladığını gösteren ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine uygun beyan, üretici firma tarafından hazırlanarak madde ve malzemelerle birlikte sunulur.

c) Doğası gereği gıda ile temas etmek üzere kullanılacağı açık olan rejenere selüloz filmlerden üretilmiş madde ve malzemelere bu fıkranın (b) bendi uygulanmaz.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemelerden numune alınmasında ve bunların analizlerinde uluslararası kabul görmüş metotlar uygulanır.

İdari yaptırım

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2009/64) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9.5.16077-ek.docx (23.9 KB)